Att citera internetkällor

 Av Jan Axel Stoltz

 ja.stoltz@gullstrand.landskrona.se

                        

I   Vad skall en källhänvisning innehålla? 

Det finns ingen principiell skillnad mellan att använda tryckt text eller elektroniskt producerad text som källor för ett specialarbete och inte heller när det gäller att skriva in källorna i en fotnot eller i litteraturförteckningen. 
Syftet med fotnoter och källhänvisningar är tvåfaldigt: 
  *   De ska ge möjlighet åt läsaren att kontrollera att citat och referat är korrekt gjorda.              

 *   De ska tala om för läsaren var han kan fortsätta sin läsning, om han vill fördjupa sig i ämnet. 

Den stora skillnaden mellan tryckt text och Internet är, att Internet är mera flyktigt, inte så beständigt. Det är lätt att publicera sig på Internet, det är lätt att ändra och lätt att ta bort. Det kan därför finnas en större benägenhet att slarva med exempelvis angivande av författare eller publiceringsdatum. 
OBServera, att detta kräver mer av förmåga att värdera innehållet och det kräver större noggrannhet, när Du ska ange Dina internetkällor. 

I en källhänvisning till en källa på World Wide Web ska Du ha med följande: 

1. Författare (gärna också e-postadress) eller textansvarig person eller organisation 

2. Dokumentets titel

3. Publiceringsdatum för dokumentet 

4. URL, dvs World Wide Web-adress (börjar med http://)

5. Om dokumentet är långt: Del eller avsnitt i dokumentet som Du hänvisar till 

6. Hämtdatum - datum för den dag Du hämtat hem dokumentet till Din dator 

Exempel Ett specialarbete som använt sig av denna webbsida som källa ska följaktligen i sin litteratur- och källförteckning ha följande: 

Stoltz, Jan Axel <ja.stoltz@gullstrand.landskrona.se>: Att citera internetkällor, 1998-01-28 <./citera.htm> (1998-xx-xx) 

Hakparenteserna < > skrivs ut för att ange, att adressen som står mellan dem ska skrivas exakt så som angetts. En punkt inom hakparentesen anger alltså inte slutet av en mening, ett snedstreck betecknar inte heller alternativ. Om missförstånd är helt uteslutna kan man givetvis slopa hakparenteserna. 

II  Eventuella svårigheter 

Ta för vana, att när Du i Ditt sökande hittar en användbar webbsida alltid bokmärka sidan. Du har då lättare att hitta tillbaka, och Du har förberett dokumenteringen av sidan som källa. 

       1. Författare 

Namnet på författaren till en text ska i princip alltid anges i en källhänvisning. Det är dock inte alltid möjligt att ange vem som är författaren till texten och inte heller alltid nödvändigt. Lagtexter är exempel på det senare. Men även när den som suttit vid tangenterna är anonym, är det viktigt att få reda på vilken styrelse, organisation, institution eller företag som ansvarar för innehållet. 
Om dokumentet inte har angiven författare, kan Du skriva till webbsidans infomaster eller webmaster och helt enkelt fråga. 
Om dokumentet också saknar uppgift om någon att kontakta, kan Du ofta gå uppåt/bakåt i sidans adress (URL): Ta stegvis från slutet bort varje led i adressen som följer efter huvuddomänen <.se> <.com> <.edu> etc. Klicka Enter för varje gång. Åtminstone i sista (första) ledet - hemsidan - bör Du hitta en e-postadress att kontakta. 
Om det aktuella dokumentet förutom att sakna författare också saknar uppgift på ansvarigt organ (företag, institution etc.) kan Du också gå bakåt i URL för att få fram vem den aktuella webbplatsen tillhör. 
Två sökverktyg kan vara till hjälp, när det gäller att få fram vilken organisation som står bakom en webbsida: 
SiteMap <http://www.sitemap.com/> visar var i strukturen på en webbplats som Din aktuella webbsida kommer in. SiteMap fungerar emellertid nästan uteslutande enbart på amerikanska webbplatser. 
Alexa <http://www.alexa.com/> är ett gratis sökprogram, som bl a talar om vem som är webbplatsens ägare med postadress och telefonnummer. Gäller också i första hand amerikanska webbplatser. 
Någon gång kan enda lösningen att hitta vem som står bakom en webbplats vara att gå till menyn View|Page Source och hitta ett namn som syns i html-koden men inte framkommer på den exponerade sidan. 
      2. Dokumentets titel
I första hand är titeln den rubrik författaren själv gett texten och som står före all övrig text. Saknas sådan rubrik är titeln den som i den blå listen anges som webbsidans titel. 
Ibland hittar sökmotorerna dokument med "no title". I sådant fall får Du konstruera en titel utifrån ingressens innehåll eller första ord. 
       3. Publiceringsdatum
Ofta publiceras en ännu inte helt färdig webbsida och får tillägget "under uppbyggnad" ("under construction"). I allmänhet finns då senaste ändringsdatum/uppdateringsdatum med upptill eller nertill på sidan. Det är detta senaste ändringsdatum som är webbsidans publiceringsdatum. 
Finns inget datum på själva sidan går Du till menyn View|Page Info (Ibland Document Info) och hittar oftast där datum för när sidan senast ändrades ("Last Modified"). 
      4. Dokumentets WWW-adress, URL
Webbsidans adress, URL (Uniform Resource Locator), finns alltid synlig på sidan under "Location:" En WWW-URL börjar med <http://> och slutar ibland med en huvuddomän <.se> <.com> etc eller ofta med <.html> eller <.htm>. 
Undantagsvis kan Du få en URL som skriver ut webbplatsens IP-nummer. 
      5. Hänvisning till del av dokument
Framför allt i fotnoter ska Du ange exakt sida i en bok, där Du hämtat ett citat eller en information. 
Webbsida har annan betydelse än boksida. En enda webbsida kan i princip innehålla lika mycket text som en hel boks alla boksidor, och Du kan ha mycket svårt för att tala om var exakt Du hämtat citatet. Förhoppningsvis är en lång webbsida indelad i kapitel eller avsnitt som underlättar citerandet. Ange i Din hänvisning vilket avsnitt Du avser. 
Ganska ofta har delar av en lång webbsida sin egen URL, som är webbsidans adress med ett tillägg: ex. #kap3.html. I sådana fall ska Du förstås använda den mera detaljerade adressen. 
      6. Hämtdatum (Access date) 
Kravet att Du i Din källförteckning ska ange datum för när Du hämtade hem webbsidan är ett hårdare krav än vad som gäller för tryckt text. Ingen begär att Du ska redovisa för vilken dag Du lånade en bok på biblioteket eller när Du läste den. 
Här har vi ett sätt att försöka bemästra Internets flyktighet. Du vill kunna hävda, att Du både refererat och citerat en internetkälla korrekt, men när Din läsare går in på den webbadress Du angett för att kontrollera, då kan han ibland inte hitta rätt: Så snabbt som Internet förändras har sidan hunnit bli reviderad och uppdaterad sedan Du hämtade hem den. Med angivande av Ditt hämtdatum blir Dina uppgifter mera trovärdiga. 
Synpunkter, kommentarer och frågor skickar Du till 
ja.stoltz@gullstrand.landskrona.se
Denna webbsida skapades 1997-12-17 och kommer kontinuerligt att byggas ut. 

Senaste ändringen gjordes 1998-01-28. 

Tillbaka till introduktionssidan.   Tillbaka till början av dokumentet
 

Detta projekt stöds av Telias Läromediefond