Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


REGLER för obligatoriska inlämningsuppgifter

In English

 

Syftet med dessa regler är främst att motivera studenterna att göra obligatoriska inlämningsuppgifter, IU (t.ex. laborationer, hemtentor etc) under kursens gång och att undvika problem med att arbete från tidigare kurser stör de kurser som är placerade senare i tiden.

 

Undantag från dessa regler kan ske enligt överenskommelse mellan kursansvarig och student på en kurs.

 

1.      IU kan lämnas in vid två tillfällen: före ordinarie sista inlämningsdag eller vid uppsamlingstillfällets sista inlämningsdag. För varje kurs där uppsamlingstillfällen för IU tillämpas finns ett uppsamlingstillfälle per år.
Normalt har man uppsamlingstillfället kring påsk året efter för kurser som ges under höstterminen medan de kurser som ges under vårterminen har ett uppsamlingstillfälle i slutet på augusti samma år som de ges.
Notera att det finns kurser där man inte tillämpar möjligheten med uppsamlingstillfällen. Normalt gäller det sådana kurser där IU-delen i kursen inte är ett separat poänggivande moment.
Om det för någon IU inte kommer att ges något uppsamlingstillfälle, bör detta meddelas vid kursstart. Student som ej klarat kursens samtliga IU nästa gång kursen ges får då ej tillgodoräkna sig enstaka godkända IU.

2.      Kursansvarig fastslår sista inlämningsdag för varje IU med restriktionen att sista inlämningsdag för sista IU på en kurs senast får vara samma vecka som ordinarie tentamen. (På kurser under höstterminens sista del kan inlämningstiden för sista IU förlängas till terminsslutet eftersom ordinarie tentamenstillfälle kan vara långt tidigare, t ex före jul.). Efter rättning av IU ges ett betyg (se nedan). Om IU får betyget Ofullständig kan studenten korrigera lösningen och lämna in IU en gång till vid den s.k. kompletteringsdagen. Handledaren fastslår kompletteringsdagen som sätts individuellt för varje IU. De IU som bedöms efter kompletteringsdagen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Normalt gäller bara en kompletteringsomgång men handledare/kursansvarig kan besluta om ytterligare kompletteringsomgångar från fall till fall.

3.      Specifikation av IU ska i normalfallet finnas tillgänglig senast vid sista inlämningsdag för föregående IU. Specifikationen  för första IU på en kurs ska finnas tillgänglig vid kursstart.

4.      Förändringar av IU-specifikationer bör undvikas under kursens gång. Om förändring av IU-spec sker under kursens gång ska en student kunna bli bedömd utifrån specifikationen före förändringen om studenten lämnat in sin lösning före sista inlämningsdag.

5.      IU inlämnade i tid till sista inlämningsdag vid ordinarie eller uppsamlingstillfälle bedöms med betygen:

·        G: för godkänd (på vissa kurser även VG eller poängbedömning).

·        O: för ofullständig. Ges för IU som nästan är godkända och som ej kräver omfattande arbete för att bli godkända. Betyget O ges med ett sista datum för inlämning av en förbättrad version. Om tiden överskrids ges betyget U.

·        U: för underkänd. Ges för uppgift som lämnas in i tid men ej uppfyller kraven för betyget O. Uppgift som bedömts ofullständig men som ej lämnas in i förbättrad version före kompletteringsdag ges automatiskt betyget U. Uppgifter som ej lämnats in jämnställs med underkända uppgifter.

·        Kursansvarig eller handledare kan om så önskas komplettera denna betygsuppsättning med t ex K för "kom in och prata" eller "kommentarer", vilket normalt betyder att endast en muntlig diskussion behövs för att IU skall ges betyget G. Ett annat vanligt tillägg är ”F – filen kan inte läsas.

6.      Studenten ska normalt inte behöva vänta mer än 10 arbetsdagar efter sista inlämningsdag för att få tillbaka IU rättad.

7.      Det ska vara minst 5 arbetsdagar mellan IU-utlämningstillfället av rättad IU till kompletteringsdagen då den korrigerade O-bedömda IU kan lämnas in för rättning. Med IU-utlämningstillfälle menas ”den tidpunkt då studenten har givits tillfälle att hämta IU från handledare”.


http://www.cs.umu.se/information/LabreglerV3.htm
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2003-09-01