Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Riktlinjer vid labgenomförande

In English

Allmänt

Av labspecifikationen ska det klart framgå om inlämningsuppgiften (IU) ska lösas enskilt eller i labgrupp om två till flera personer. Kraven på eventuell dokumentation ska också framgå av specifikationen.

 

Vad som ovan och nedan sägs om ”studenten” gäller i motsvarande grad för en labgrupp.

 

Dessutom gäller det att man inom en labgrupp ska vara insatt i detaljerna av den lösning/rapport som inlämnas för bedömning till labrättaren på aktuell kurs. Dvs varje gruppmedlem ska känna till lösningen i dess helhet och på anmodan från handledare kunna förklara detaljer i lösningen.

 

Institutionsstyrelsen vid Datavetenskap har beslutat att from ht-02 införs uppsamlingsperioder för laborationer på kurser som har ett separat poängsatt laborationsmoment. Det innebär att om man blir underkänd på labmomentet vid det ordinarie inlämningstillfället får man göra så kallade uppsamlingslaborationer som rättas vid ett tillfälle under läsåret, i samband med påsk för höstterminens kurser och under sista veckan i augusti för vårterminens kurser. Se

http://www8.cs.umu.se/information/LabreglerV5.htm   där övriga REGLER finns listade.

 

-Kursansvarig kan modifiera eller byta ut IU från ordinarie inlämningstillfälle till uppsamlingstillfället, för att möjliggöra genomgång av dem under kursens gång, utan att förenkla uppgiften för studenter som lämnar in vid uppsamlingstillfället.

- Om den totala arbetsmängden på kursens IU visar sig vara så stor att sista inlämningsdag för sista IU ej rimligen kan hållas skall uppgifternas omfattning justeras under kursens gång. Endast vid speciella omständigheter, som bedöms av den kursansvarige, skall sista inlämningsdag kunna flyttas. Detta skall om möjligt göras i samråd med kursansvariga på de kurser som studenterna kommer att gå direkt efter den aktuella kursen.

- Eftersom IU ingår i examinationen kan man som student kräva att få byta examinator om man två gånger underkänts på ett laborationsmoment i en kurs.

 

- Vill man göra labmomentet under någon annan period än under ordinare uppsamlingsperiod måste du som student göra en internansökan via vår studievägledare. Se http://www8.cs.umu.se/information/misc/Intern_ansoekan/

 

 

Vad betraktas som tillåtet samarbete vid labgenomförande på Datavetenskap

Det är tillåtet att diskutera ett problems lösning med sina studiekamrater, handledare och övriga lärare men de dokument som lämnas in som lösning på aktuell laboration ska alltid vara orginalhandlingar i den mening att studenten/labgruppen har författat dem. Citat är tillåtna i labrapporter och då ska källan refereras.

 

Givetvis är det tillåtet att fråga handledare/lärare om allt rörande lösningen av en laboration – vilket svar man får beror på frågans art. De ska alltid försöka besvara frågan men svaret kan ibland bli en uppmaning att studera vissa avsnitt i kurslitteraturen i stället för ett mer konkret svar.

 

Diskussion av problems lösning och frågor till handledare/lärare leder förhoppningsvis till att man som student/labgrupp förstår hur uppgiften ska lösas och du/ni därmed kan skriva en egenproducerad labrapport.

Om man är osäker på eller inte förstår hur någon detalj i en uppgift ska lösas och tar reda på lösningen genom diskussion/frågor bör man referera till den som varit behjälplig vid lösandet – student eller handledare/lärare.

När man skriver program kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kompis eller en handledare) om hjälp att hitta fel i de program man skrivit. Detta är alltid tillåtet under förutsättning att hjälpen innebär just ”hitta fel i något man själv programmerat”. Den typen av hjälp behöver normalt inte anges i labrapporten eller programkoden.

 

I vissa situationer kan man som student bli osäker på vad som är tillåtet i detta sammanhang – en god regel är att fråga handledaren innan man lämnar in labrapporten för rättning.

 

Dessa regler och förhållningssätt är formulerade i en Hederskodex , se

http://www8.cs.umu.se/information/hederskodex.html

som ska finnas tillgänglig via varje kurshemsida och som man bör påminna om i varje labspecifikation.

 

Vad betraktas som fusk vid labgenomförande på Datavetenskap!

I samband med lösning av obligatoriska laborationsuppgifter som ingår i kurser vid Datavetenskap, har vi på senare tid då och då upptäckt programkod och labrapporter som i delar eller i sin helhet är kopior av andra dokument. Det kan tex vara kopior av andra studenters labrapporter/programkod eller plagiering från Internet eller andra källor.

 

Att kopiera andras dokument och göra gällande att man själv har producerat dessa betraktas som fusk. Citering av andra källor är tillåtet men då ska källan refereras. Citat får dock inte dominera en labrapport.

 

Vi tolererar inte fusk och de studenter som misstänks försöka fuska anmäls undantagslöst till rektor vid Umeå universitet (UmU). Anmälan görs formellt av ansvarig studierektor efter diskussion med handledare/kursansvarig och student. I dessa fall anmäler vi studenten för misstänkt fusk. Rektor/disciplinnämnden har sedan att avgöra om det misstänkta fusket är så grovt att förseelsen ska medföra påföljd för studenten i fråga. Påföljden kan bli allt från en varning till flera veckors avstängning från studier vid UmU. Om påföljden blir avstängning från studier blir studenten återbetalningsskyldig till CSN för motsvarande tidsperiod. Dessutom spärras vederbörandes användarkonto vid cs och kortbehörighet för inpassering i våra datorlab inaktiveras.

För mer detaljer se kapitel 12 i Regelsamlingen som finns på

http://www.student.umu.se/regelsamlingen

 

Tidsbrist anges ofta som orsak till att man som student i desperation tar till kopiering då ”sista inlämningsdatum” för labrapporten närmar sig. Allmän tidsbrist är inte skäl nog för att få ”sista dag för inlämning” framflyttad, däremot om man har giltiga skäl som tex sjukdom, nära anhörigs bortgång etc. kan man få lämna in labrapporten senare. Ta kontakt med kursansvarig eller studievägledare i dessa fall.

 

Hur undvika att bli oskyldigt misstänkt för fusk?

Tyvärr kan man bli misstänkt för fusk eller medhjälp till fusk om någon tar ett dokument du skrivit ut på skrivaren eller du slängt i papperskorgen och skriver av det. Hämta därför dina dokument vid skrivaren och försvåra kopiering via papperskorg genom att riva sönder dokumentet.


http://www.cs.umu.se/information/RiktlinjerLabbar.htm
Ansvarig för sidan: Per Lindström
Senast ändrad 2014-10-14