Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Datorregler vid Datavetenskap

Tillägg till "Regler för användning av Umeå universitets (UmU) datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster"

In English

Detta dokument är baserat på dokumentet "Regler för användning av Umeå universitets (UmU) datorsystem, datornät och IT-baserade tjänster"(Dnr 100-426-97), det sk Regeldokumentet för UmU samt på bilaga med kompletterande information. Dessa dokument finns under www-adressen http://www.umu.se/IT/Dok/.

Regler för användning av datorresurser vid Institutionen för datavetenskap

http://www8.cs.umu.se/information/misc/DV_Datorregler.html

De studenter som läser kurser vid vår institution har tillgång till datorer och användarkonton. För att få denna rättighet krävs att man följer några enkla regler. Kom ihåg att labutrustningen är till för studier. De som inte studerar vid vår institution har alltså inte möjlighet att få tillgång till våra labmaskiner eller konton på dessa.

Vid planering av kurser görs ett schema för undervisningen och då bestäms också vilken datorutrustning som studenterna på varje kurs får använda. Detta beslut fattas utifrån olika kursers behov och forskningsverksamheten vid institutionen. I beslutet anvisas dels ett (eller flera) datorsystem, dels rum med arbetsplatser som eventuellt delas med andra, samtidigt pågående kurser.

De avsatta datorresurserna får under dagtid användas för:
* att genomföra de uppgifter och övningar som ingår i kursen
* individuell förkovran, som ett komplement till kunskapsinhämtning på kursen

De anvisade resurserna får endast utnyttjas för dessa ändamål och är reserverade endast under de tider som meddelas. All kommersiell användning är förbjuden.
För användning av datorsystemen tilldelas studenterna individuella användarnamn (konton) och för tillträde till lokalerna tilldelas studenterna passerkort. Användarnamnet skall skyddas med ett svårforcerat lösenord som ska bytas vid uppmaning av systemansvarig.

Allmänna bestämmelser

* Det åligger den studerande att ta del av och följa gällande regler och konventioner för datornätanvändning.
* Passerkort samt lösenord för passerkort och för fleranvändarsystem, är personliga och får inte spridas, lånas ut eller överlåtas. Förlust av passerkort ska anmälas till institutionen.
* Det åligger den studerande att ta del av och följa ordningsföreskrifterna för de enskilda laboratorierna.
* Bete dig så att du varken skämmer ut dig själv, vår utbildning, vår institution eller vårt universitet.

När utrustningen ej är reserverad för andra kurser och ändamål (se anslag i anslutning till arbetsplatserna) får utrustningen användas för individuell övning på det sätt som angivits ovan.

Lärarna på en kurs kan besluta att disponera de tilldelade datorresurserna annorlunda. Studenterna är då skyldiga att följa dessa anvisningar om hur datorutrustningen är tillgänglig.

Information om datoranvändning och aktuella regler återfinns på institutionens WWW-server och under IT-gruppens dokumentsamling. Det åligger den studerande att hålla sig informerad om förändringar av dessa regler.

Den som bryter mot dessa regler förlorar rätten att använda institutionens datorresurser.

Ordningsregler för datorlaboratorierna

* Det är förbjudet att på något sätt reservera, blockera eller låsa en arbetsplats under längre tid än 15 minuter.
* På programmeringskurser och liknande är det meningen att varje student ska få möjlighet att arbeta med en dator under 1.5 - 2 timmar per dag. Det är förbjudet att på någon annans bekostnad använda datorutrustningen mer än så.
* Alla som har behörighet att vistas i institutionens lokaler har eget passerkort.
* Inga obehöriga får släppas in i institutionens lokaler.
* Det vaktbolag vi anlitar har i uppdrag att avvisa alla som saknar giltigt passerkort. Alla är på vakternas uppmaning skyldiga att legitimera sig och låta vakten kontrollera passerkortet.
* Det är strängt förbjudet att spela datorspel på institutionens datorer!
* Institutionen betalar varje students utskrifter upp till 20 sidor/poäng i datavetenskap. Därutöver debiteras studenten 1:- per utskriven sida.
* Ingen del av ett laboratoriums utrustning, inredning eller manualer får, ens tillfälligt, föras ut ur lokalen.
* Det är förbjudet att skruva isär, försöka laga eller ändra maskinutrustningen.
* Anmäl fel på utrustningen till systemansvariga genom e-post till support@cs.umu.se eller telefon ank. 9950.
* Kasta gamla utskrifter och annat skräp i därför avsedd behållare samt ta med dina tillhörigheter när du avslutar ditt arbetspass.

Enligt den sk personuppgiftslagen ska du ge tillåtelse för att vi ska kunna publicera listor med ditt namn.

I och med undertecknandet av detta papper ger jag personal vid inst för Datavetenskap tillåtelse att publicera listor av olika slag med mitt namn/användarnamn på webben och anslagstavlor.

Jag har tagit del av dessa regler, accepterar dem och förbinder mig att följa dem.

Umeå den ............

..........................  ............................  ....................
(namnunderskrift)       (namnförtydligande)       (personnummer)


användarnamn vid Datavetenskap.................................................

http://www8.cs.umu.se/information/misc/DV_Datorregler.html
25 Augusti 2000
Per Lindström