Artificial Intelligence in Cognitive Science (5DV201)

Moment 1, teori, 5.5 hp.

Momentet ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv. Följande ämnen behandlas: AI:s bakgrund och historia i huvuddrag. Fundamentala problem och utmaningar – realism, sprödhet, skalbarhet, realtidskrav, ramproblemet, homunculusproblemet, substratproblemet, symbolgrund, vardagskunskap, vardagsresonerande. Sökning – grunder: problem, lösning, tillståndsrum, bredden-först, djupet-först, heuristik, A*, lokal sökning och optimering. Kunskapsrepresentation: logik som uttrycksform (syntax och semantik för satslogik och predikatlogik). Agentparadigm: hierarkiska paradigmet, reaktiva paradigmet, hybridparadigm. Klassisk planering-exekvering, STRIPS, Shakey. Reaktiva agenter, Braitenbergvehiklar, subsumptionsarkitektur. Potentialfältsarkitektur. Robotars fysiska uppbyggnad. Teleoperation och semiautonoma robotar. Förkroppsligad kognition och situeradhet. Neurala nätverk: bakgrund och grunder. Artificiell evolution, genetiska algoritmer – kort introduktion. Multipla autonoma agenter, svärmintelligens, stigmergi, emergens. Lärande – kort introduktion.

Moment 2, praktik, 1.5 hp.

I praktikdelen åskådliggörs och tillämpas praktiskt en del av de teorier, metoder och principer som behandlas i teoridelen. Momentet utgörs av ett antal obligatoriska laborativa uppgifter, delvis utförda med fysiska robotar eller avancerade simulatorer.

Moment 3, samverkansintegrering, 0.5 hp.

I detta moment är syftet att medvetandegöra studenten om utbildningens användbarhet och förbereda dem för de krav de kommer att möta i dagens och morgondagens arbetsliv. Studenten kommer koppla samman kursens innehåll med hela utbildningens innehåll och träna på att beskriva och marknadsföra sin kompetensprofil.