Exjobbsförslag från Nomura och Sogeti i maj 2009
Exjobbsförslag presenterades i maj 2009.
Bl.a. av Nomura och Sogeti Foto: Mikael Hansson

Examensarbeten Datavetenskap

logotype
Exjobbsorganisation HT-09

Inledning (in English)

Under läsåret 08/09 har vi jobbat med att skriva om kursplaner för alla examensarbeten som ges av Inst. för datavetenskap. Ett av syftena har varit att anpassa kursplanerna till de nya direktiven för kursplaner som införts på senare år. Detta innebär bl.a. att de s.k. förväntade studieresultaten avspeglar intentionerna som finns i utbildningsplaner och examensbeskrivningar. Dessutom har kursplanerna momentindelats så att det avslutande momentet presentation, omfattande muntlig redovisning, rapportskrivning och opposition, har poängen 2 hp medan det första momentet har poängen 13 eller 28 beroende på om hela kursen omfattar 15 eller 30 hp. Ett annat mål med arbetet är att ge bättre stöd till studenter, handledare och examinator i den process som ska genomföras under ett examensarbete som i slutänden resulterar i ett omdöme som kan ligga till grund för betygsättning.

Kursplaner och examinatorer för Examensarbeten gällande from ht-09

Examensarbete för Kandidatexamen i datavetenskap, 5DV096
Examinator: Jonny Pettersson

Examensarbete för Magisterexamen i datavetenskap, 5DV083 (Master 60 hp)
Examinator: Frank Drewes

Examensarbete för Masterexamen i datavetenskap, 5DV079 (Master 120 hp)
Examinator: Frank Drewes/Thomas Hellström/Per Lindström

Examensarbete för civ-ing examen i teknisk datavetenskap, 5DV097
Examinator: Fredrik Georgsson

Examensarbete för civ-ing i datavetenskap, 5DV091
Examinator: Per Lindström

Här kan du läsa om vad som studenten ska leverera på engelska

Förkunskaper i kortform and in English Requirements for starting a Thesis work

Fullständig kursplan kan sökas under Kursplanesök (använd kurskoden ovan för att söka)

På sidan äldre Exjobbs info finns en hel del information och tips, bl.a. en LaTex-mall som kan laddas ner för rapportskrivning. Viss info på denna sida är inte uppdaterad!

Styrdokument
Ett antal styrdokument har utarbetats. Vissa i första hand för studenter och andra för handledare (intern/extern) samt examinator.

Arbetsgång

I detta dokument beskrivs kortfattat vem som gör vad! D.v.s. vad studenten har ansvar för och vilka dokument som ska produceras av studenten samt en slags tidsordning när olika dokument ska levereras. Dessutom kortfattat om vad som förväntas av kursansvarig, extern/intern handledare samt examinator.

Specifikation

En mall för hur specifikationen av exjobbet kan se ut finns i detta dokument. Den specifikation som ett företag tillhandahåller innehåller i många fall bara delar av vad som föreslås i mallen. Du bör alltså bearbeta specifikationen innan du lämnar den vidare till kursansvarig/examinator för godkännande.

Planeringsdokument

Ett förslag till innehåll i planeringsdokumentet finns. Notera att uppföljningen av planeringen är viktig. Om man inte kan följa planeringen måste den revideras i samförstånd med extern/intern handledare.

Bedömningskriterier

Till grund för bedömning av studentens arbete finns ett antal mätpunkter som man bör beakta vid den bedömning som ska göras.

Handledare (intern/extern)

Detta dokument ska användas av extern och intern handledare. De gör i slutskedet av examensarbetet en bedömning av olika moment som studenten genomfört och skickar det ifyllda dokumentet till den kursansvarige. Notera att detta ifyllda dokument är ett internt arbetspapper.

Examinator

Här gör examinator sin slutliga bedömning av examensarbetets alla delar med beaktande av de synpunkter som inkommit från extern respektive intern handledare.

Kursutvärderingsformulär finns bara på svenska än så länge.


Last modified 2010-03-08 14:16
/kurser/EXJOBB/HT09/index.html