Emergenta system, HT-05Laboration 1: L-system
 

Introduktion

L-system utvecklades av Aristid Lindenmeyer 1968 och är en formell grammatik som skapades för att kunna modellera tillväxt hos plantor. De används numera också för att generera självliknande fraktaler, och växter kan ju ses som en sorts naturliga fraktaler.

Ett L-system består av en initial cell kallad axiom samt en samling produktionsregler. Strängarna som genereras av produktionsreglerna betyder egentligen ingenting men dess tecken kan tolkas att representera rotationer och linjer i så kallad turtle graphics. (Se Flake sid. 77-83)

I denna laboration kommer ni få generera egna mönster genom att använda L-system och turtle graphics.

Laborationen ska lösas självständigt i grupper om två personer.

Syfte

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för emergenta system. Laborationen har följande delsyften:

  • Introducera L-system och fraktaler
  • Stimulera till fortsatt experimenterande på kursbokens hemsida
  • Stimulera till tankar kring emergenta egenskaper i system

Uppgift

I den här laborationen ska ni använda en java-applet för generering av bilder med L-system som finns på kursbokens hemsida (http://mitpress.mit.edu/books/FLAOH/cbnhtml/javalarge.html) för att generera ett eget intressant mönster. Vad ett intressant mönster är är upp till er själva men försök avvika från de färdiga L-systemen i appleten så mycket som möjligt och samtidigt generera något som ser intressant ut. En bra början kan vara att studera de färdiga L-systemen som finns i appleten. Det är också tillåtet att använda något annat program för generering av bilder med L-system.

Redovisning

Denna laboration redovisas i form av en minimal (pappers)rapport samt en digital bild.

Innehåll i rapport

I er rapport ska följande punkter tas med:

  • Ett fullständigt försättsblad
  • Axiom, produktionsregler, vinkel, stegstorlek och eventuellt brus
  • Den resulterande strängen på djup 1
  • En bild som visar vilket mönster systemet resulterar i på djup 0, 1, 2 och på ett valfritt djup (det är här det intressanta mönstret kommer in)

Digitalt galleri

För att resten av klassen ska kunna njuta av er bild kommer alla gruppers bilder läggas upp i ett digitalt galleri på kurshemsidan. Vi kommer även ta en titt på dem under fredagens föreläsning. Ni måste därför skicka en digital version av bilden på ert mönster (ni får gärna skicka flera men minst en) till dank@cs.umu.se. Bilden ska vara i GIF-format. Inkludera också gruppmedlemmarnas användarnamn i mailet.

Datum

Rapporten ska vara inlämnad och mailet skickat senast Fredag 4 november 12.00.


Lycka till!