Emergenta system, HT-05Laboration 2: Termiter i NetLogo
 

Introduktion

NetLogo är ett verktyg som är väl lämpat för modellering och simulering av komplexa system som utvecklas över tiden. I NetLogo kan man instruera tusentals oberoende agenter som sedan utför sina instruktioner oberoende av varandra. Genom att på detta sätt ge instruktioner på indviduell nivå kan man sedan studera de globala egenskaper som emergerar fram i interaktionen mellan agenterna och deras omgivning. NetLogo kan användas till att på ett enkelt sätt studera en mångfald av naturliga och sociala fenomen, som exempel kan man studera de modeller som följer med verktyget.

Den modell som ska studeras i denna laboration är ett bra exempel på hur en global egenskap kan emergera fram i interaktionen mellan termiter och deras omgivning utan att det i deras individuella instruktioner på något sätt framgår vilken global egenskap som kan uppstå. Varje termit följer följande enkla regler:

 • Vandra slumpmässigt omkring (utan bärande på träbit)
 • Vid kontakt med en träbit, plocka upp den
 • Vandra slumpmässigt omkring (bärande på träbit)
 • Vid kontakt med en träbit, lägg ned den egna träbiten brevid den nya
 • Hoppa till första punkten igen

Tillsammans kommer termiterna att över tiden att ha lagt alla träbitar i en hög. Naturligtvis kan detta störas på olika sätt vilket kan resultera i att ingen hög bildas. Detta kommer ni bland annat att studera i denna laboration.

Laborationen ska lösas självständigt i grupper om två personer.

Syfte

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för emergenta system. Laborationen har följande delsyften:

 • Introducera NetLogo
 • Stimulera till tankar kring emergenta egenskaper i system

Uppgift

Allmänt

I den här laborationen ska ni studera modellen termites.nlogo. Modellen hittar ni i modellbiblioteket som finns under file-fliken i NetLogo. NetLogo finns installerat i samtliga windows-maskiner i datorlabben. Det går även bra att ladda ned NetLogo från dess hemsida, http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. NetLogo är implementerat i Java vilket gör att det går att köra på alla plattformar.

Börja med att bekanta er med NetLogo och den befintliga termitmodellen, på dess hemsida finns bland annat en användarmanual i både html- och pdf-format. I laborationen ska följande uppgifter lösas:

Sortering av flera sorters träbitar

Den ursprungliga termitmodellen innehåller endast en sorts termiter och en sorts träbitar. Utöka modellen till minst två sorters termiter och två sorters träbitar. Behövs det ytterligare regler i termiterna för att systemet ska konvergera till en separat hög för varje sorts träbitar? Behövs det ytterligare regler för att minska konvergeringstiden? Med konvergering menas här att det endast finns en hög av varje sorts träbitar när systemet konvergerat.

Feltolerans

I ett system är feltolerans en viktig egenskap, ett naturligt eller artificiellt system måste tåla i en viss utsträckning att saker går fel och att andra agenter i dess omgivning vill förstöra. Studera hur termitmodellen reagerar om det införs termiter som på något sätt förstör (exempelvis genom att plocka upp träbitar och lägga ned dem där inga andra träbitar finns). Frågor att fundera kring är: Hur stor andel förstörande termiter behövs det minst för att förstöra uppbyggnaden av en hög? Hur påverkas konvergeringshastigheten? Studera detta med endast en sorts termiter/träbitar och med flera sorters termiter/träbitar.

Redovisning

Denna laboration ska inte redovisas med någon större rapport.

Innehåll i rapport

I er rapport ska följande punkter tas med:

 • Ett fullständigt försättsblad
 • Sökvägen till er NetLogo-kod (kan skrivas på försättsbladet)
 • En kortfattad reflektion kring de frågor som ställs ovan samt kring saker ni upptäckt själva som ni vill reflektera kring
 • Utskriven dokumenterad källkod

Datum

Rapporten ska vara inlämnad senast 11 november 10.00.


Lycka till!