Emergenta system, HT-05Projekt
 

Introduktion

Emergenta system kan hittas på många ställen och många är de vetenskapsområden som intresserar sig för system där emergenta egenskaper är en viktig del av det som studeras. Detta medför bland annat att kursen, Emergenta system, inte har någon möjlighet att beröra alla tänkbara områden där emergenta egenskaper är av betydelse.

Detta projekt ger möjlighet till fördjupning inom ett delområde där emergens är viktigt. Då det finns många olika områden att fördjupa sig inom och projekten ska presenteras för övriga deltagare på kursen, ger det även en breddning av kursen.

Projektet ska genomföras antingen enskilt eller i grupper om två till fyra personer.

Syfte

Det övergripande syftet är att ge en fördjupning inom ett delområde där emergenta system studeras. Projektet har följande delsyften:

 • Fördjupning inom ett specifikt område för emergenta system
 • Breddning av kursen
 • Träning på muntlig presentation
 • Skriftlig färdighetsträning

Uppgift

Allmänt

I den lista som avslutar denna specifikation kan ett ämne väljas. Det är även möjligt att föreslå ett eget ämne, det föreslagna ska i så fall godkännas av en handledare.

Ni ska själva söka material och fördjupa er inom det område ni valt. Hur omfattande ert arbete ska vara beror på hur många ni är i er grupp. Hänsyn tas till det vid bedömningen av ert arbete.

Ert arbete ska redovisas med en vetenskaplig rapport, en muntlig presentation, samt en webb-sida. Webb-sidan ska innehålla en kort beskrivning av ert arbete samt länkar till rapport och eventuell kod/exekverbart program.

Redovisning

Skriftlig och muntlig presentation av vad ni gjort är en väldigt viktig del av detta projekt. Så är det även när ni kommer ut i arbetslivet, kan man inte presentera det man gjort skriftligt och muntligt blir det lite jobbigt. Med andra ord, rapporten ni lämnar in och presentationen ni gör är inte bara för att tillfredställa handledarna, utan framförallt för att ni ska få färdighetsträning och feedback.

Tänk på läsaren när ni skriver er rapport och tänk på åhörarna när ni presenterar ert arbete. Fundera igenom hur ni presenterar ert arbete på bästa och mest tydliga sätt. Tänk på att det ni skriver och hur ni skriver det är av avgörande betydelse för hur ert arbete värderas. Läs igenom vad ni skrivit, använd stavningkontroll och använd en snygg layout.

Projektplan

Innan ni sätter igång och fördjupar er ska en projektplan lämnas in. Projektplanen, ca en A4-sida, ska innehålla en beskrivning av det ämne som ska behandlas, vad som ska göras, hur arbetet ska gå till väga, samt vilka som ingår i gruppen.

Rapport

Rapporten ska innehålla följande tillämpliga delar beroende på typen av ert arbete:

 • Ett fullständigt försättsblad
 • Sammanfattning/abstract
 • Innehållsförteckning
 • Introduktion till ämnet, inklusive översikt av tidigare studier
 • Metodbeskrivning. Ska beskrivas så utförligt att läsaren ska kunna reproducera ert arbete
 • Resultat innehållande sammanställning/analys av tester
 • Diskussion av resultatet, koppling till tidigare studier
 • Referenser

Peer-review

Efter vi fått in projektplanerna kommer vi att para ihop grupperna. Dessa grupper ska göra en peer-review på varandras arbete innan rapport och webb-sida lämnas in. Hur detta ska gå till får ni själva komma överrens om.

Muntlig presentation

Ert projekt ska presenteras för övriga deltagare på kursen. Er presentation ska ge en fullständig bild av vad ni gjort och 20 procent av redovisningstiden ska avsättas för frågor från åhörarna.

Beroende på antalet deltagare i projektet har man följande totala presentationstid till förfogannde:

 • En person: 15 minuter
 • Två personer: 25 minuter
 • Tre personer: 35 minuter
 • Fyra personer: 40 minuter

Webb-sida

Webb-sidan ska innehålla en kort beskrivning av ert arbete samt länkar till rapport och eventuell kod/exekverbart program. Webb-sidan kan även användas som en blogg för arbetets fortskridande och för att underlätta peer-review arbetet. För övrigt ska webb-sidan innehålla tillräcklig information så att det går att förstå vad som sker vid exekvering av eventuell kod eller exekverbart program.

Datum

Projektplanen ska var inlämnad senast den 7 december 12.00.

Rapporten och webb-sidan ska vara inlämnad senast 9 januari 12.00.

Projektet ska redovisas den 12 januari 8.15 - 17.00 i KB3A9. Närmare information om exakta redovisningstider lämnas senare.


Lycka till!Förslag på ämnen

Nedan finns en lista med förslag på ämnen att fördjupa sig inom. Som tidigare nämnts kan man även föreslå ett eget ämne, detta måste dock godkännas av en handledare. Ett tips är att titta i kursboken och se om det är något där man vill fördjupa sig inom.

Evolution of cooperation
Altruism in communities
Prisoner’s Dilemma
The Minority Game
The Ultimatum Game
The diffusion of beliefs (see, Wejnert (2002))
The Baldwin effect (and Hinton & Nowlan’s [1987] computer simulation of it)
Information propagation in a community
Information foraging
Chaotic population change
Per Bak’s work on Self-organized criticality
Computation at the edge of chaos
Speciation and niche creation
James Crutchfield’s Finite State Automata for pattern discovery
Social clustering
Tuevo Kohonen’s work on Self-organized Maps
Hopfield’s work on attractors in neural networks
Scott Camazines’ work on self-organization in biological systems
Bernd Fritske’s work on growing self-organizing networks
L-systems for modeling growth
Langton’s Lambda parameter for characterizing cellular automata
Flocking, herding, and schooling behavior
Competitive learning