Institutionen för Datavetenskap
Forskarutbildning – dags att disputera
Umeå universitet

 

När det är dags att disputera

 1. Doktoranden lägger ut materialet på webben och handledaren informerar studierektorn för forskarutbildning (f.n. Frank Drewes) om att doktoranden planerar disputera. Ev. föreslås en fakultetsopponent redan i det här steget.
 2. Gruppen av professorer och docenter ("docentgruppen") ger OK och/eller kommenterar. Räkna med att gruppen behöver 2–3 veckor. När det inte händer något kan det inte skada att påminna.
 3. När docentgruppen har gett sitt OK föreslår handledaren en fakultetsopponent; förslaget godkänns av slutexaminatorn (f.n. Bo Kågström), ev. i samråd med docentgruppen.
 4. Doktorand, handledare och opponent enas om datum och tid. Detta bör gå hand i hand med att preliminärboka datum och tid hos fakultetskansliet, eftersom inte alla dagar är lämpliga, samt lokal (normalt MA 121). OBS! Att disputera utom terminstid är normalt inte tillåtet. Spikning måste ske senast tre terminsveckor innan, dvs sommarpausen räknas ej!
 5. Doktoranden fyller i blanketten för anhållan att rektor fastställer tid och plats och skickar den till registrator.
 6. Handledaren kontaktar slutexaminatorn för att föreslå en betygsnämnd. Betygsnämnden består av tre ledamöter som är docenter eller professorer. Max en kommer från vår instution och minst en kommer från en annan fakultet eller ett annat universitet. Slutexaminatorn lämnar förslaget till opponent, betygsnämnd och ordförande (normalt handledaren) till dekanus, som beslutar.
 7. Doktoranden kontaktar UB (kontaktpersoner är f.n. Helen Landby och Solweig Byström) för att få ett individuellt ISBN-nummer för avhandlingen. ISBN-numret och även institutionens ISSN-nummer (0348-0542) ska finnas tryckta på avhandlingen. Dessutom ska den ha ett UMINF-nummer som fås av Anne-Lie Persson.
 8. Senast fyra veckor innan disputationen will Teknats faks kansli ha underlag för ett pressmeddelande, t.ex. sammanfattningen på svenska. F.n. tar Karin Wikman, informatör på kansliet, emot det.
 9. Avhandling och spikblad lämnas till Print & Media för tryckning. OBS! Kontakta dem i god tid för att säkerställa att avhandlingen blir tryckt i tid. De kan också hjälpa till med design av omslag o.dyl. Vill du anlita ett annat tryckeri kontakta Inger Sandgren som vet vilka vi har avtal med.
 10. Doktoranden bokar tid för spikning på UB.
 11. Avhandlingen skickas till opponenten, betygsnämndens ledamöter, systerinstitutioner i Sverige och andra som kan vara intresserade, tillsammans med ett officiellt disputationsmeddelande. Kontakta Anne-Lie Persson som har en adresslista av systerinstitutionerna och kan sköta hela utskicket om hon får de övriga adresser. (mall för disputationsmeddelandet i Word-format)
 12. Doktoranden lämnar avhandlingen till UB (både tryckt och som PDF) och spikar avhandlingen. Vid spikningen måste doktoranden ha med ett intyg från institutionen som intygar att avhandlingen har distribuerats till opponenten, betygsnämnden och systerinstitutioner i Sverige. Intyget fås från slutexaminatorn. Eventuell spikningsdryck måste doktoranden ordna själv.
 13. Inbjudan till disputationsakten skickas runt via mail (använd lämpligen seminarier@cs.umu.se). Be dessutom institutionens webbansvarig (f.n. Lena Holmberg) om att lägga in en aktuell nyhet på institutionens webbsidor.
 14. Disputationsakten: Doktoranden försvarar avhandlingen. (mall för proceduren i Word-format)
 15. Betygsnämndens protokoll skickas till registraturen. (mall för protokollet i Word-format)
 16. De resterande avhandlingspoängen rapporteras in i Ladok.
 17. Doktoranden ansöker om doktorsexamen hos Studentcentrum, Examina.
 18. På våren kommer doktoranden att få en skriftlig inbjudan till promotionsceremonin med överlämning av doktorsinsignierna. Deltagandet är givetvis frivilligt. Se universitetets informationssida för mer information.
Tips: Det finns företag som korrekturläser manuskript. Självklart får man anlita ett sådant företag för att kolla språket om man känner sig osäker. Detta är dock givetvis inte gratis.

 
Navigera på www.umu.se

 Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Institutionen för
Datavetenskap
 
  Aktuellt
Forskning
Grupper
Seminarier
Doktorsavhandlingar [en]
Licentiatavhandlingar [en]
Tekniska rapporter
Forskarutbildning
Safari
För våra anställda
För våra studenter
Lediga Tjänster
Personal
Presentation
Utbildning
Slutförda examensarbeten
Support
 
Genvägar
Kursutbud HT 2007 [eng]
Kursutbud VT 2007 [eng]
Kursutbud HT 2006 [eng]
Kursutbud VT 2006 [eng]
Kursutbud HT 2005 [eng]
Kursutvärderaren

 

----------------------------------------------------
Institutionen för Datavetenskap
Umeå universitet
Informationen ändrades 2006-05-19
Ansvarig för sidan: F. Drewes
 
Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-post: datavetenskap@cs.umu.se